STUDY WORD-BY-WORD

Here is the study, parsing and translation of every word of the article.

Not only the single words have been studied but also the sentences. Concerning these, two translation types are provided:

-a literal translation for the scope of making clear how the Hebrew language behaves.

-a fine translation, that is the translation to a good English.

At clicking on the Hebrew word a page will display where you'll find every explanation on its structure, meaning and others.

WORD NUMBERHEBREW WORD
1יהונתן
2המלך
3או
4המלך
5יהונתן
6לשם
7התקנה
8מחודשת
9של
10החומר
11הלשוני
12במטבעות
13העבריים
14מימי
15החשמונאים
16ומימי
17המרידות
18נבחנו
19הכתובים
20בהיסמך
21על
22המהדורה
23השנייה
24של
25מטבעות
26היהודים
27מאת
28משורר
29בשני
30עניינים
31כלליים
32ראינו
33לשנות
34מן
35הסידור
36השיטתי
37והקפדני
38שהציע
39משורר
40האחד
41הוא
42הקדמת
43זמנם
44של
45מטבעות
46יהוחנן
47ויהודה
48למאה
49השנייה
50לפנה"ס
51ושיוכם
52ליהוחנן
53הורקנוס
54הראשון
55135
56104
57לפנה"ס
58וליהודה
59אריסטובולוס
60הראשון
61104
62103
63לפנה"ס
64בעקבות
65הממצאים
66הארכאולוגיים
67שנתגלו
68לאחר
69צאת
70ספרו
71של
72משורר
73העניין
74האחר
75חשוב
76יותר
77מבחינה
78לשונית
79הוא
80קביעת
81סדר
82הקריאה
83הנכון
84על
85מטבעות
86המלך
87של
88אלכסנדר
89ינאי
90אשר
91הכתובת
92י(ה)ונתן
93המלך
94או
95המלך
96י(ה)ונתן
97מקיפה
98את
99המטבע
100לפני
101כחצי
102יובל
103שנים
104דן
105בשאלה
106זו
107י׳
108נוה
109והציע
110פתרון
111שובה
112לב
113נקודת
114המוצא
115לקריאה
116היא
117קצהו
118התחתון
119של
120המטבע
121ואילו
122כיוון
123הקריאה
124תלוי
125בלשון
126היוונית
127נכתבת
128על
129פי
130מהלך
131השעון
132והעברית
133בכיוון
134המנוגד
135במבט
136ראשון
137החלתו
138של
139עיקרון
140זה
141בקריאת
142הכתובות
143העוטרות
144את
145המטבע
146פותרת
147את
148שאלת
149סדר
150המילים
151במטבעות
152האלה
153בדרך
154אחידה
155ואלגנטית
156בכל
157הלשונות
158תואר
159המלך
160קודם
161לשם
162הפרטי
163ביוונית
164ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
165ΒΑΣΙΛΕΩΣ
166בארמית
167מלכא
168אלכסנדרוס
169ובעברית
170המלך
171יהונתן
172אף
173על
174פי
175כן
176ספק
177אם
178הצעה
179מבריקה
180זו
181עומדת
182בפני
183הביקורת
184אמנם
185במטבעות
186ינאי
187הכתובים
188ארמית
189הסדר
190הוא
191בהקדמת
192התואר
193מלכא
194אלכסנדרוס
195בניגוד
196בולט
197לסדר
198הנוהג
199בארמית
WORD NUMBERHEBREW WORD
200מארץ
201ישראל
202אך
203סדר
204הקריאה
205ביוונית
206במטבעותיו
207של
208המלך
209הזה
210ככל
211הנראה
212הפוך
213הוא
214עד
215לא
216מכבר
217קראו
218כל
219מהדיריהם
220של
221ספרי
222מטבעות
223היהודים
224על
225מטבעות
226העוגן
227של
228ינאי
229ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
230ΒΑΣΙΛΕΩΣ
231בהקדמת
232התואר
233מתוך
234היסמכות
235על
236היוונית
237הקביל
238נוה
239את
240הסדר
241באקויוולנט
242העברי
243המלך
244יהונתן
245אך
246אריה
247קינדלר
248הראה
249שבמטבעות
250אנטיוכוס
251השביעי
252העוגן
253והאותיות
254מהופכים
255זה
256לזה
257דרך
258שיטה
259כאשר
260העוגן
261עומד
262על
263כנו
264עומדות
265האותיות
266על
267ראשן
268ומן
269הסתם
270אותו
271העוגן
272ההפוך
273היה
274גם
275סמלו
276של
277ינאי
278המסקנה
279המתבקשת
280מכאן
281היא
282שאם
283אמנם
284נקודת
285המוצא
286לקריאה
287ביוונית
288היא
289תחתיתו
290של
291המטבע
292מעתה
293מתהפך
294הסדר
295והשם
296הפרטי
297קודם
298לתוארו
299של
300המלך
301ΒΑΣΙΛΕΩΣ
302ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
303ראיה
304שנקודת
305המוצא
306היא
307תחתית
308המטבע
309והכתובת
310פותחת
311בשם
312הפרטי
313היא
314ש־
315ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
316פותח
317תמיד
318במרכז
319תחתיתו
320של
321המטבע
322ואילו
323ΒΑΣΙΛΕΩΣ
324הפותח
325ברגיל
326בראש
327המטבע
328מוסט
329לעתים
330ימינה
331במקום
332שנתארכה
333כתיבתו
334של
335ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
336אל
337מעבר
338למחצית
339היקפו
340של
341המטבע
342כיוון
343שהארמית
344והיוונית
345מציעות
346סדר
347מנוגד
348במטבעות
349ינאי
350נפגם
351עקרון
352אחידות
353סדר
354המילים
355ובוודאי
356לא
357על
358פיהן
359יש
360להכריע
361מהו
362הסדִר
363העברי
364אך
365לא
366יקשה
367להראות
368שדרכה
369של
370העברית
371שונה
372משל
373אחותה
374הארמית
375במטבעות
376האלה
377מטבעות
378המלך
379של
380אלכסנדר
381ינאי
382הכתובים
383עבִִרית
384נחלקים
385לשתי
386קבוצות
387הקבוצה
388האחת
389היא
390מטבעות
391השושן
392וכף
393התמר
394סדרה
395A
396ו־
397B
398לפי
399מיונו
WORD NUMBERHEBREW WORD
400של
401משורר
402והאחרת
403היא
404מטבעות
405הכוכב
406סדרה
407Ca
408Cc
409המאפיין
410את
411הקבוצה
412הראשונה
413ובכללה
414אף
415טביעת
416החותם
417של
418ינאי
419שהכתובת
420נמצאת
421בחלקו
422התחתון
423של
424המטבע
425משני
426צדי
427הצמח
428שבמרכזו
429ובחלק
430העליון
431של
432המעגל
433יכול
434להישאר
435רווח
436השאלה
437היא
438מהי
439נקודת
440המוצא
441לקריאת
442הכתובת
443העברית
444כיוון
445שאותם
446המטבעות
447עצמם
448בצד
449החזית
450שלהם
451הם
452מטבעות
453העוגן
454ההפוך
455הכתובים
456יוונית
457ונקודת
458המוצא
459היא
460תחתיתו
461של
462המטבע
463מן
464הסתם
465פועל
466אותו
467הכלל
468בקריאת
469הצד
470השני
471של
472המטבע
473יש
474להעמיד
475את
476הצמח
477על
478ראשו
479ולהתחיל
480את
481הקריאה
482מתחתית
483המטבע
484כנוהג
485במטבעות
486האשכול
487של
488שמעון
489בר
490כוסבה
491הסדר
492המתקבל
493הוא
494תמיד
495יהונתן
496המלך
497לעומת
498זאת
499אם
500נאמץ
501את
502הקריאה
503המלך
504יהונתן
505כדרך
506שנקטו
507נוה
508ומשורר
509נתקשה
510להסביר
511את
512פשר
513הרווח
514הגדול
515והמשתנה
516ממטבע
517למטבע
518שבין
519שם
520המלך
521לתוארו
522ואולם
523את
524ההוכחה
525החותכת
526לקריאה
527יהונתן
528המלך
529מספקת
530קבוצה
531המטבעות
532השנייה
533על
534מטבעות
535אלו
536מצויר
537כוכב
538בן
539שמונה
540קרניים
541ובתוך
542החלונות
543שבין
544קרניים
545משובצות
546המילים
547יהונתן
548ו־המלך
549היות
550שעל
551עשר
552האותיות
553האלה
554להיכנס
555בתוך
556שמונת
557החלונות
558שבין
559קרני
560הכוכב
561שולבו
562לעתים
563שתי
564אותיות
565בחלון
566אחד
567כיוון
568שיש
569מטבעות
570שבהם
571שובצו
572בחלון
573אחד
574הנו"ן
575השנייה
576של
577יהונתן
578והה"א
579של
580המלך
581מעין
582י־ה־ונ־ת־ןה־מ־ל־ך
583מן
584הסתם
585נדחקו
586בכפיפה
587אחת
588סוף
589המילה
590הראשונה
591ותחילתה
592של
593השנייה
594כנגד
595זה
596ליו"ד
597של
598יהונתן
599מוקצה
WORD NUMBERHEBREW WORD
600תמיד
601חלון
602משלה
603לפיכך
604הנו"ן
605הדבוקה
606אל
607הה"א
608באותו
609החלון
610מוציאה
611את
612האפשרות
613שהצירוף
614פותח
615בתואר
616המלך
617כפי
618שכבר
619טען
620מיכאל
621קרופ
622דן
623בר"ג
624מביא
625נימוק
626נוסף
627להעדפת
628סדר
629זה
630בקבוצת
631המטבעות
632פרח
633עוגן
634סדרה
635A
636אצל
637משורר
638רשמתי
639בשנים
640האחרונות
641דוגמאות
642שונות
643בהן
644השם
645יהונתן
646מחולק
647באופנים
648שונים
649משני
650צדי
651הגבעול
652של
653הפרח
654כאשר
655התיבה
656המלך
657בהמשכה
658של
659הכתובת
660יהונ
661תןהמלך
662יהו
663נתןהמלך
664יהונת
665ןהמלך
666אין
667אפוא
668כל
669ספק
670שבסדרה
671A
672הנוסח
673הוא
674יהונתן
675המלך
676והרי
677זה
678הסדר
679שאפשר
680היה
681לחזותו
682על
683פי
684התפתחות
685סדר
686המילים
687של
688התבנית
689הזאת
690בעברית
691העתיקה
692בעברית
693הקלסית
694השם
695הפרטי
696קודם
697לתוארו
698תפקידו
699של
700אדם
701כגון
702ישעיהו
703הנביא
704למעט
705תואר
706המלך
707כגון
708המלך
709דוד
710אך
711כבר
712בלשון
713המקרא
714של
715ימי
716הבית
717השני
718ניכרת
719מגמה
720של
721היפוך
722סדר
723המרכיבים
724כיאזמוס
725דיאכרוני
726בלשונו
727של
728הורביץ
729כגון
730דוד
731המלך
732ואכן
733סדר
734זה
735הוא
736היחיד
737המשמש
738בספרות
739התנאים
740כיוון
741שתקופת
742החשמונאים
743עומדת
744בתווך
745בין
746תקופת
747המקרא
748לתקופת
749התנאים
750ובהתחשב
751במגמה
752המובהקת
753של
754העדפת
755הסדר
756פלוני
757המלך
758למן
759ימי
760הבית
761השני
762אכן
763גם
764מן
765הבחינה
766הלשונית
767הסדר
768הצפוי
769על
770מטבעות
771החשמונאים
772הוא
773יהונתן
774המלך